domi new4

Κανονισμός λειτουργίας εμποροπανήγυρης Τ.Κ. Αρμενοχωρίου (υπ' αριθμό 174/2018 απόφαση Δ.Σ.)

 


ΑΙΤΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΓΣΗΣ ΣΕ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΕΙΣ (κάντε κλικ εδώ (pdf))

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ (κάντε κλικ εδώ (pdf))

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΕΛΑΒΑ ΓΝΩΣΗ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (κάντε κλικ εδώ (pdf))

Απόφαση 142/2019 Δημοτικού Συμβουλίου Δ. Φλώρινας με θέμα "Τροποποίηση της Α.Δ.Σ. 174/2018 κανονισμού λειτουργίας εμποροπανήγυρης Τ.Κ. Αρμενοχωρίου" (κάντε κλικ εδώ (pdf))

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην εμποροπανήγυρη της Τ.Κ. Αρμενοχωρίου (κάντε κλικ εδώ (pdf))

 


 

 

 

 

Άρθρο 1
Νομικό Πλαίσιο

Ο παρών Κανονισμός εκδίδεται βάσει των διατάξεων:

1)Ν.3463/2006 «ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ»(ΦΕΚ Α΄114/08-06-2006)
2)Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»(ΦΕΚ 87 ΤΕΥΧΟΣ Α΄/07-06-2010)
3)Το άρθρο 14 της Υ1γ/Γ.Π./ οικ.47829/21.6.2017 (Β' 2161) απόφασης του Υπουργού Υγείας
4)Το έγγραφο Υπ. Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας 7286/21.01.2015.
5)Τα Άρθρα 38, 39 ,45 και 51- 59 του Ν. 4497/2017 όπως κωδικοποιήθηκε με το Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ Α' 5/17.01.2018) Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις
6)Την παρ. 2 του άρθρου 56 του ν. 4235/2014 (Α' 32),όπως ισχύει.
7)Τη με αριθ. 633/05-01-2015 (ΦΕΚ 116/ 12-01-2015 τεύχος Β') Απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Τον καθορισμό των ειδών που πωλούν οι τυφλοί»
8)Την παρ.1 του άρθρου 1 της Πυροσβεστικής Διάταξης 3/2015 (ΦΕΚ Β 529)
9)Το Ν. 2946/2001 (ΦΕΚ 224 Α') «Περί υπαίθριας διαφήμισης συμπολιτείες Δήμων και κοινοτήτων.
10)Τον Οργανισμό εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Φλώρινας (Φ.Ε.Κ. Β΄ 3140/27-11-2012) όπως τροποποιήθηκε με την Αριθμ. 155326 «Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Φλώρινας της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας».(ΦΕΚ 3696/19-10-2017 τεύχος Β΄)
11)Την Α.Δ.Σ. 215/2014 Κανονισμός Κοινοχρήστων χώρων Δήμου Φλώρινας
12)Έγγραφο (Υπ. Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας 7286/21.01.2015).
13)Το άρθρο 13 παρ.1 του Β.Δ 24-9/20-10-1958, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν.1080/80 ΦΕΚ 246/Α/1980) και (ΥΠΕΣΔΔΑ εγκ.41/12243/14.06.2007).
14)Τη με αριθ. 124/2016 A.O.E. και 189/2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί καθορισμού τελών.
15)Την υπ' αριθ. 76936/3992/07.12.1987 (ΦΕΚ 783/31.12.1987 τεύχος Β') απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ
16)Το Κ1-707/12-05-2015 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομίας Υποδομών Ναυτιλίας &Τουρισμού Γενικής Γραμματείας Εμπορίου Προστασίας Καταναλωτή.
17)Το Νόμο 4442 (ΦΕΚ 2310/07-12-2016 τ ΄ Α΄) Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις.
18)Το Νόμο 4067/2012 Νέος Οικοδομικός Κανονισμός. ΦΕΚ Α' 79/09-04-2012)
19)Τη με αριθ. 633/05-01-2015 (ΦΕΚ 116/ 12-01-2015 τεύχος Β') Απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Τον καθορισμό των ειδών που πωλούν οι τυφλοί.
20)Τις διατάξεις του άρθρ. 2, της παραγρ.1 του ν.2323/1995, όπως αντικαταστάθηκε με το άρ. 16, παραγρ. 1 του ν.3769/2009 και με τις παραγρ. 5, 6 και 7, του άρθρου 1 της με αριθμ. Κ1-164/2011 Κ.Υ.Α
21)Τα άρθρα 2 και 16 του v. 3844/2010 ( ΦΕΚ 63/Α ).
22)Την υπ' αριθ. 76936/3992/07.12.1987 (ΦΕΚ 783/31.12.1987 τεύχος Β') απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
23)Τις περιπτώσεις α', γ', δ', ε', στ', ζ' και η' της παρ. 3 του άρθρου 6 του π. δ. 12/2005 (Α' 10)
24)Την υπ΄ αριθμό. 63234/19-12-2012 απόφαση του Αν. Υπουργού ΠΕΚΑ
25)Το Κ1-707/12-05-2015 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομίας Υποδομών Ναυτιλίας &Τουρισμού Γενικής Γραμματείας Εμπορίου Προστασίας Καταναλωτή.
26)Τις διατάξεις του ν. 4177/2013 (Α'173) και του ν. 2969/2001
27)Τον Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ, ν. δ. 356/1974, Α' 90)
28)Κάθε άλλη ισχύουσα διάταξη που δεν αναφέρεται στον παρόν κανονισμό.

Άρθρο 2
Σκοπός

Με τον παρόντα κανονισμό ρυθμίζεται το πλαίσιο άσκησης εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και η οργάνωση και λειτουργία ,οι κανόνες και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση εγκρίσεων συμμετοχής εμποροπανηγύρεων κ. λ. π. κατά το άρθρο 38 του Ν.4497/2017 καθώς επίσης και κανόνες αισθητικής, υγιεινής, περιβάλλοντος, ασφαλείας .

Άρθρο 3
Πλαίσιο λειτουργίας

1. Η θρησκευτική εμποροπανήγυρης της Τ.Κ. Αρμενοχωρίου στα πλαίσια εορτασμού της εορτής της ανακομιδής Λειψάνων Οσίου Ναούμ θα διεξάγεται στο με αριθμό 2878 γήπεδο Δημοτικής Έκτασης του κτηματολογίου της Τ.Κ. Αρμενοχωρίου του Δήμου Φλώρινας σύμφωνα με το συνημμένο σχεδιάγραμμα της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Φλώρινας με αριθ. Πρωτ 1850/31-01-2018 και θέμα : ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ Τ.Κ. ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ.

  • Το σύνολο των διατιθέμενων σκεπαστών εμπορικών θέσεων είναι εκατόν είκοσι οχτώ -128-.
  • Το σύνολο των διατιθέμενων σκεπαστών θέσεων Επιχειρήσεων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Ψητοπωλεία) είναι είκοσι δύο -22-.
  • Το σύνολο των διατιθέμενων θέσεων για εγκατάσταση και λειτουργία Ψυχαγωγικής Παιδείας Λούνα Παρκ ή τοποθέτηση εξέδρας για διοργάνωση μουσικοχορευτικών , αθλητικών κ.λ.π. πολιτιστικών εκδηλώσεων είναι μία -1- .

2. Η κάθε θέση έχει έκταση (3,00 * 3,00) ενώ οι θέσεις για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντα «Ψητοπωλεία» έχουν έκταση (3,00 * 6,00)
3. Οι εγκρίσεις συμμετοχής θα έχουν ισχύ πέντε -5- ημερών, από 20 Ιουνίου έως και 24 Ιουνίου κάθε έτους, κατά τις οποίες θα πραγματοποιείται η εμποροπανήγυρη, ενώ μία μέρα νωρίτερα θα επιτρέπεται η εγκατάσταση και μία μέρα αργότερα η απομάκρυνση αντίστοιχα των πάγκων και των εμπορευμάτων.
4. Αιτήσεις για έγκριση συμμετοχής στην Εμποροπανήγυρη θα υποβάλλονται από την ημέρα Ανακοίνωσης της διενέργειας της εμποροπανηγύρεως και για το χρονικό διάστημα το οποίο θα αναφέρεται σε αυτήν κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες στο Αρμόδιο Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης ή μέσω ΕΛΤΑ ή μέσω ταχυμεταφορών με δαπάνη που βαρύνει τους ενδιαφερόμενους ή μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου με συνημμένα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 7 παρ. 2 του παρόντος κανονισμού ,η μη προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών θα αποκλείει τον ενδιαφερόμενο από τη διαδικασία χορήγησης των εγκρίσεων συμμετοχής.(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1)

Άρθρο 4
Ορισμοί

Για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
1. «Υπαίθριο εμπόριο»: η εμπορική δραστηριότητα που ασκείται σε ανοικτό χώρο, όπως η πώληση προϊόντων σε λαϊκές και λοιπές οργανωμένες υπαίθριες αγορές, καθώς και το πλανόδιο εμπόριο.
2. «Στάσιμο εμπόριο»: η άσκηση υπαίθριας εμπορικής δραστηριότητας από πωλητή που δεν μετακινείται από το καθορισμένο από την αρμόδια αρχή σταθερό σημείο.
3. «Πλανόδιο εμπόριο»: η άσκηση υπαίθριας εμπορικής δραστηριότητας από πωλητή που μετακινείται με ή χωρίς τη χρήση οποιουδήποτε αυτοκινούμενου ή ρυμουλκούμενου οχήματος ή οποιουδήποτε άλλου κινητού μέσου.
4. «Παραγωγός πωλητής υπαίθριου εμπορίου»: ο παραγωγός, ο οποίος δραστηριοποιείται στο υπαίθριο εμπόριο και διαθέτει προϊόντα αποκλειστικά ιδίας παραγωγής.
5. «Επαγγελματίας πωλητής υπαίθριου εμπορίου»: το φυσικό πρόσωπο, το οποίο δραστηριοποιείται στο υπαίθριο εμπόριο, διαθέτοντας τα είδη του άρθρου 17, τα οποία δεν προέρχονται από ιδία παραγωγή.
6. «Εμποροπανήγυρις»: η υπαίθρια αγορά, στην οποία διατίθενται ποικίλα εμπορεύματα, με την ευκαιρία γιορτής θρησκευτικού ή επετειακού χαρακτήρα.
7 . «Κυριακάτικες αγορές»: οι υπαίθριες αγορές που λειτουργούν κατά τις Κυριακές και στις οποίες δραστηριοποιούνται κυρίως παλαιοπώλες, συλλέκτες, ρακοσυλλέκτες και συναφείς επιτηδευματίες.
8. «Οικοτεχνία»: η μικρής κλίμακας μεταποίηση γεωργικών προϊόντων από παραγωγό εγγεγραμμένο στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας (Κ.Η.Μ.Ο.) της παρ. 2 του άρθρου 56 του ν. 4235/2014 (Α' 32),όπως ισχύει.
9. «Κινητές καντίνες»: οχήματα, αυτοκινούμενα ή ρυμουλκούμενα, διασκευασμένα σε κινητά καταστήματα, τα οποία, σύμφωνα με το άρθρο 14 της Υ1γ/Γ.Π./ οικ.47829/21.6.2017 (τ. Β' ΦΕΚ 2161) απόφασης του Υπουργού Υγείας, κατατάσσονται στις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης και, ειδικότερα, στις επιχειρήσεις παρασκευής ή και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους.
10. «Κατανομή - τοποθέτηση»: η διαδικασία στελέχωσης των λαϊκών αγορών με πωλητές, ανεξάρτητα από την ιδιότητά τους.
11. «Απόδοση θέσης»: η διαδικασία απόδοσης συγκεκριμένης, οριοθετημένης και αριθμημένης θέσης σε δικαιούχο πωλητή μίας συγκεκριμένης λαϊκής αγοράς.
12. «Φορέας λειτουργίας»: ο φορέας που είναι αρμόδιος για την οργάνωση και την εύρυθμη λειτουργία λαϊκής ή άλλης οργανωμένης αγοράς και που επιλαμβάνεται κάθε θέματος που ανακύπτει, όσον αφορά τόσο τη λειτουργία της εν γένει, όσο και τη δραστηριοποίηση των πωλητών σε αυτή. Για τις λαϊκές αγορές που λειτουργούν εντός των γεωγραφικών ορίων της Περιφέρειας Αττικής και της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, αρμόδιος φορέας ορίζεται η Περιφέρεια Αττικής και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, αντίστοιχα. Για τις λαϊκές αγορές της λοιπής επικράτειας, καθώς και για τις λοιπές οργανωμένες αγορές, αρμόδιος φορέας ορίζεται ο δήμος, εντός των γεωγραφικών ορίων του οποίου λειτουργεί η αγορά.
13. «Φορητές εγκαταστάσεις έψησης »: Οι φορητές εγκαταστάσεις για την παρασκευή πρόχειρων γευμάτων, όπως ποπ κορν , μαλλί της γριάς, λουκουμάδες και κάστανα (σύμφωνα με την Υ1γ/Γ.Π./ οικ.47829/21.6.2017 απόφαση του Υπουργού Υγείας εντάσσονται στις επιχειρήσεις παρασκευής ή και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους.)

Άρθρο 5
Χωροθέτηση , αριθμός και διαδικασίες τοποθέτησης πωλητών

Οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητάς τους εκδίδοντας τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, με τις οποίες: ...Καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις: δ1. Για τη χρήση και λειτουργία των δημοτικών και κοινοτικών αγορών, των εμποροπανηγύρεων, παραδοσιακού ή μη χαρακτήρα, των ζωοπανηγύρεων, των χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά των υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων.(παρ. 1 του άρθρου 79 του Ν.3463/2006)

Πριν την έκδοση των ανωτέρω κανονιστικών αποφάσεων η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ.1B v) του Ν.3852/2010 στο δημοτικό συμβούλιο, το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων του άρθρου 79 του Κ.Δ.Κ. ενώ κατά την παρ.1γ του άρθρου 83 και την παρ.2α του άρθρου 84 του Ν.3852/2010 το συμβούλιο της δημοτικής ή της τοπικής κοινότητας αντίστοιχα προτείνει στην επιτροπή ποιότητας ζωής τους χώρους λειτουργίας εμποροπανηγύρεων, χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων.

Ο Δήμος, ο οποίος προτίθεται να λειτουργήσει υπαίθρια θρησκευτική ή επετειακή εμποροπανήγυρη, γνωρίζει τους χώρους που πρόκειται να διεξαχθεί η σχετική εμπορική δραστηριότητα και καθορίζει τον αριθμό των πωλητών, των πωλούμενων ειδών, καθώς και λοιπές διαδικασίες τοποθέτησης, με βάση τις αρχές της χρηστής διοίκησης και της ίσης μεταχείρισης των ενδιαφερομένων. (Υπ. Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας 7286/21.01.2015)

Σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.4067/12 κτίρια που στεγάζονται υπηρεσίες του Δημοσίου, νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου του ευρύτερου δημόσιου τομέα, κοινωφελείς οργανισμοί, οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτης και δεύτερης βαθμίδας ή έχουν χρήσεις συνάθροισης κοινού (χώροι συνεδρίων, εκθέσεων, μουσείων, συναυλιών, αθλητικών ή πολιτιστικών συγκεντρώσεων, ναοί, θέατρα/ κινηματογράφοι, εστιατόρια/ ζαχαροπλαστεία/ καφενεία/ κέντρα διασκέδασης, αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, αίθουσες αναμονής επιβατών, τράπεζες/ ανταλλακτήρια κ.λπ.), προσωρινής διαμονής, εκπαίδευσης, υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, δικαιοσύνης και σωφρονισμού, γραφείων και εμπορίου, βιομηχανίας και βιοτεχνίας, καθώς επίσης και στους χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων και πρατηρίων καυσίμων επιβάλλεται να γίνουν οι απαραίτητες διαμορφώσεις, ώστε οι λειτουργικοί χώροι τους να είναι προσπελάσιμοι από άτομα με αναπηρία ή εμποδιζόμενα άτομα.

Στους χώρους που θα λειτουργεί η εμποροπανήγυρη θα υπάρχει διαγράμμιση και αρίθμηση των διατιθέμενων θέσεων. Η ευθύνη για την διαγράμμιση την αρίθμηση των θέσεων , την εγκατάσταση και την απεγκατάσταση των πάγκων των πωλητών των θέσεων είναι του Δήμου με μέριμνα της τεχνικής υπηρεσίας.

Ο σχεδιασμός και η διαδικασία της διαγράμμισης θα διασφαλίζει την ομαλή και άνετη διέλευση των επισκεπτών, των ατόμων με ειδικές ανάγκες (ΑμΕΑ) ,την έλευση των οχημάτων όπως ασθενοφόρο, πυροσβεστική κ.λ.π. για τις περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης, καθώς επίσης και όποια άλλη πρόβλεψη είναι αναγκαία, για την ομαλή διενέργεια της εμποροπανηγύρεως.

Απαγορεύεται η αυθαίρετη αλλαγή θέσης από τους εκθέτες –πωλητές της εμποροπανηγύρεως, η αυθαίρετη αυξομείωση των μέτρων πρόσοψης των πάγκων, η αυξομείωση των διαστάσεων της έκτασης των οριοθετημένων θέσεων, η δραστηριότητα στους χώρους της εμποροπανηγύρεως εν ελλείψει της σχετικής έγκρισης, η απ' ευθείας διακίνηση στην κατανάλωση από το αυτοκίνητο με το οποίο έγινε η μεταφορά των προϊόντων καθώς και η πώληση προϊόντων στους διαδρόμους.

Η τοποθέτηση των εμπορευμάτων τους επιτρέπεται μόνο στην οριζόντια επιφάνεια των πάγκων τους, απαγορεύεται το κρέμασμα των εμπορευμάτων (είδη ρουχισμού, υπόδησης, υλικών και άλλων αντικειμένων) κατακόρυφα, μπροστά, πλάγια, πίσω ή και στο ύψος της τέντας που χρησιμοποιούν, η τοποθέτηση στάντ ή άλλων κατασκευών, επιπλέον πάγκων καθώς επίσης και πέραν των διαγραμμίσεων, προκειμένου να επιδείξουν τα εμπορεύματά τους.

Οι πωλητές – εκθέτες υποχρεούνται να καταλαμβάνουν αποκλειστικά και μόνο τη θέση που τους παραχωρήθηκε από την αρμόδια αρχή και να μην εμποδίζουν τη λειτουργία εν γένει της εμποροπανήγυρης καθώς και την ελεύθερη διέλευση των πεζών.

Αμοιβαία αλλαγή θέσεων μεταξύ των πωλητών επιτρέπεται ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων στο φορέα λειτουργίας. (παρ. 6 άρθρο 38 Ν.4497/17)

Η παρουσία των κατόχων των αδειών είναι υποχρεωτική.

Άρθρο 6
Ειδικότερα θέματα

1.Για τη λειτουργία των υπαίθριων αγορών του παρόντος λαμβάνεται απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 3463/2006 (Α' 114), η οποία κοινοποιείται στην οικεία Περιφέρεια. Με την ίδια απόφαση εγκρίνεται και ο κανονισμός λειτουργίας των αγορών αυτών, στον οποίο εμπεριέχονται απαραιτήτως ο χώρος διενέργειας της αγοράς, η χρονική διάρκεια της αγοράς, τα πωλούμενα είδη, ο τρόπος επιλογής και τοποθέτησης των πωλητών, τα καταβαλλόμενα τέλη και ο τρόπος είσπραξης αυτών, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της αγοράς.
Η διάρκεια λειτουργίας των θρησκευτικών και επετειακών εμποροπανηγύρεων και των λοιπών οργανωμένων αγορών δεν μπορεί να υπερβαίνει τις πέντε (5) συναπτές ημέρες, με εξαίρεση τις παραδοσιακές εμποροπανηγύρεις που τελούνται μία φορά το χρόνο και δύνανται να διαρκούν μέχρι επτά (7) ημέρες, τις πασχαλινές αγορές που δύνανται να διαρκούν μέχρι δέκα (10) ημέρες και τις χριστουγεννιάτικες αγορές που δύνανται να διαρκούν μέχρι είκοσι (20) συναπτές ημέρες.

2.Οι υπαίθριες αγορές διακρίνονται σε λαϊκές αγορές, αγορές καταναλωτών, εμποροπανηγύρεις, κυριακάτικες και χριστουγεννιάτικες και πασχαλινές αγορές και για κάθε αγορά απαιτείται η έκδοση Κανονισμού Λειτουργίας από τον αρμόδιο φορέα. Οι Κανονισμοί Λειτουργίας είναι εναρμονισμένοι με τις διατάξεις του παρόντος και κοινοποιούνται στις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, εφόσον ζητηθούν.

3.Με την επιφύλαξη των διατάξεων αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η κατασκευή και τοποθέτηση στους χώρους λειτουργίας των υπαίθριων αγορών στεγάστρων-σκιάδων ανοιχτού τύπου, μεταλλικών ή μη, πακτωμένων στο έδαφος με μπετόν ή μη, δεν μεταβάλλει το χαρακτήρα της αγοράς σε μη υπαίθρια. Για τη λειτουργία υπαίθριας αγοράς, οι ανωτέρω κατασκευές εγκαθίστανται από τον οικείο δήμο, ύστερα από έγκριση της αρμόδιας τεχνικής υπηρεσίας του για την ασφάλεια και τη στατικότητα των κατασκευών και σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας επιτροπής του άρθρου 28, αν πρόκειται για λαϊκή αγορά.

4.Σύμφωνα με τη με αριθ. 633/05-01-2015 (ΦΕΚ 116/ 12-01-2015 τεύχος Β') Απόφαση Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Τον καθορισμό των ειδών που πωλούν οι τυφλοί με άδεια υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, ως εξής:

α) εκκλησιαστικά είδη, μέσα συσκευασίας (χάρτινες - πλαστικές σακούλες), υλικά περιτυλίγματος δώρων, κεριά και λαμπάδες, είδη διακόσμησης β) είδη ένδυσης, νεωτερισμών, φο μπιζού, λευκά είδη, ψιλικά καθώς και είδη υπόδησης, δερμάτινα είδη (τσάντες, ζώνες, πορτοφόλια), πήλινες-πλαστικές γλάστρες, γ) χαρτί ατομικής ή οικιακής φροντίδας, είδη υαλοπωλείου, πλαστικά με το μέτρο, δ) είδη παντοπωλείου, μη εδώδιμα, ε) βιβλία και είδη γραφικής ύλης, στ) κουλούρια, κάστανα και καλαμπόκια ψημένα.»

Άρθρο 7
Διαδικασία χορήγησης έγκρισης συμμετοχής

1. Πρόσκληση του Δήμου για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής από τους ενδιαφερόμενους. (παρ. 4 άρθρο 38 Ν.4497/17)
2. Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο Δήμο από τους ενδιαφερόμενους. (παρ. 5 άρθρο 38 Ν.4497/17) «παράρτημα 1»
3. Διενέργεια κλήρωσης για χορήγηση έγκρισης συμμετοχής από το Δήμο στα ποσοστά της παρ.4 του άρθρου 38 του Ν.4497/17. (παρ. 4 άρθρο 38 Ν.4497/17)
4. Έκδοση καταλόγου συμμετεχόντων και ανάρτησή του στο οικείο δημοτικό κατάστημα. (παρ. 6 άρθρο 38 Ν.4497/17)
5. Καταβολή αναλογούντων τελών υπέρ του Δήμου από τους επιλεγέντες πωλητές. (παρ. 6 άρθρο 38 Ν.4497/17)
6. Διενέργεια κλήρωσης για απόδοση θέσεων πωλητών. (παρ. 6 άρθρο 38 Ν.4497/17)
7. Έκδοση από το Δήμο της έγκρισης συμμετοχής των επιλεγέντων πωλητών. (παρ. 6 άρθρο 38 Ν.4497/17)
8. Κοινοποίηση απόφασης έγκρισης συμμετοχής στην Περιφέρεια. (παρ. 6 άρθρο 38 Ν.4497/17)

Άρθρο 8
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Στις αγορές του άρθρου 38 του Ν. 4497/2017 συμμετέχουν πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και δεν είναι αδειούχοι λαϊκών αγορών, πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου, εφόσον διαθέτουν βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας. Τη βεβαίωση αυτή εκδίδει ο δήμος μόνιμης κατοικίας των ενδιαφερόμενων πωλητών.
Ο πωλητής ζητεί από τον οικείο δήμο την έκδοση της ανωτέρω βεβαίωσης, προκειμένου να συμμετέχει στις αγορές των δήμων όλης της χώρας και στην αίτησή του επισυνάπτει:
α. βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από το TAXIS,
β. βεβαίωση ταμειακής μηχανής από το TAXIS ή βεβαίωση απαλλαγής από αρμόδια φορολογική αρχή,
γ. πιστοποιητικό υγείας, όπου απαιτείται,
δ. φωτοτυπία Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου κατά περίπτωση,
ε. άδεια διαμονής σε ισχύ, κατά περίπτωση.
Ο δήμος που εκδίδει την ανωτέρω βεβαίωση είναι υπεύθυνος για την ενημέρωση του Πληροφοριακού Συστήματος.
Όσοι επαγγελματίες έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης μπορούν να ζητήσουν θέση στις εν λόγω αγορές.

Άρθρο 9
Έγκριση συμμετοχής σε εμποροπανηγύρεις

Για τη συμμετοχή στις υπαίθριες αγορές του παρόντος άρθρου απαιτείται έγκριση συμμετοχής, που εκδίδεται ύστερα από πρόσκληση του οικείου δήμου και μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1) , σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας της αγοράς. Η ισχύς των εγκρίσεων αυτών είναι ίση με τη διάρκεια λειτουργίας των υπαίθριων αγορών που αφορά η πρόσκληση. Οι εγκρίσεις δίδονται με κλήρωση ως εξής:
α) σε ποσοστό 70% σε πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και ΚΑΔ σχετικό με τη δραστηριοποίηση στο υπαίθριο εμπόριο,
β) 20% σε πωλητές βιομηχανικών ειδών αδειούχους λαϊκών αγορών και σε κατόχους παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών με αντικείμενο εκμετάλλευσης άνθη, φυτά και μεταποιημένα προϊόντα,
γ) 10% σε αδειούχους πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου με αντικείμενο πώλησης από τα επιτρεπόμενα στις αγορές του παρόντος. Σε περίπτωση μη ενδιαφέροντος από αδειούχους των κατηγοριών (β) και (γ) ο αριθμός των θέσεων των κατηγοριών αυτών προστίθεται στον αριθμό της (α) κατηγορίας.
Για την εγκατάσταση και λειτουργία Ψυχαγωγικής Παιδείας Λούνα Παρκ, βλέπε άρθρο 13.

1. Δεν απαιτείται η υποβολή από τον ενδιαφερόμενο, φορολογικής ή ασφαλιστικής ενημερότητας στο Δήμο για την εν λόγω δραστηριότητα (εμποροπανήγυρη). Η μη απαίτηση υποβολής φορολογικής ή ασφαλιστικής ενημερότητας και στον Δήμο, που διοργανώνει την εμποροπανήγυρη από τους ενδιαφερόμενους, εκκινεί και από το βραχύβιο αυτών των ειδικών αδειών και τη δυσκολία να τα προσκομίζουν. (Υπ. Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας 7286/21.01.2015)
2. Για την υποβολή της αίτησης συμμετοχής το ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο, σύμφωνα με την παράγραφο 1, υποβάλλει στην αρμόδια υπηρεσία του δήμου αίτηση, επιδεικνύοντας:
α) την άδεια υπαίθριου εμπορίου που κατέχει ή τη βεβαίωση της παράγραφου του άρθρου 8 , κατά περίπτωση και
β) βιβλιάριο υγείας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων.
3. Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων ανά κατηγορία, διενεργείται κλήρωση.
4. Μετά την υποβολή αιτήσεων και το πέρας της διαδικασίας εκδίδεται κατάλογος συμμετεχόντων για την κάθε υπαίθρια αγορά, ο οποίος αναρτάται στο οικείο δημοτικό κατάστημα, προκειμένου οι επιλεγέντες να καταβάλουν τα αναλογούντα τέλη υπέρ του δήμου και να εκδοθεί η έγκριση συμμετοχής. Η εν λόγω απόφαση κοινοποιείται στην οικεία Περιφέρεια και είναι διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή στα ελεγκτικά όργανα του παρόντος. Για τη θέση που καταλαμβάνει κάθε πωλητής διενεργείται κλήρωση.
5. Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται η πώληση από τους συμμετέχοντες με άδεια συμμετοχής στις υπαίθριες αγορές του παρόντος των ειδών τους κατά τις ημέρες και τις ώρες που τα αντίστοιχα καταστήματα ομοειδών ειδών παραμένουν κλειστά, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις
6. Αδειούχοι έργων τέχνης, καλλιτεχνημάτων, χειροτεχνημάτων, ειδών λαϊκής τέχνης
Οι φορείς λειτουργίας μπορεί να καθορίζουν υπερβάλλοντα αριθμό θέσεων που προορίζονται αποκλειστικά για αδειούχους του άρθρου 45 του Ν.4497/2017 δηλ. για διάθεση έργων τέχνης, καλλιτεχνημάτων, χειροτεχνημάτων, ειδών λαϊκής τέχνης. (παρ. 4 άρθρο 38 Ν.4497/17).
Ειδικά, για τους αδειούχους φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.) του άρθρου 45 του N.4497/2017 δίδεται μία θέση ανά τέσσερα (4) μέλη, τα οποία διαθέτουν βεβαίωση πιστοποίησης ιδίας δημιουργίας, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 45. (παρ. 4 άρθρο 38 Ν.4497/17).

Άρθρο 10
Διάρκεια άδειας

Η διάρκεια λειτουργίας της εμποροπανηγύρεως δεν μπορεί να υπερβαίνει τις πέντε (5) συναπτές ημέρες.

Άρθρο 11
Γενικές ρυθμίσεις

1. Ειδικότερα, ο εν λόγω κανονισμός περιλαμβάνεται στο άρθρο 38 του Ν. 4497/2017, όπου ρυθμίζεται η λειτουργία των υπαίθριων θρησκευτικών, και επετειακών εμποροπανηγύρεων. Για τη συμμετοχή στις υπαίθριες αγορές του παρόντος άρθρου απαιτείται έγκριση συμμετοχής, που εκδίδεται ύστερα από πρόσκληση του οικείου δήμου, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας της αγοράς(παρ. 4 του άρθρου 38 ν. 4497/2017) Ο Δήμος, ο οποίος προτίθεται να λειτουργήσει υπαίθρια θρησκευτική ή επετειακή εμποροπανήγυρη, γνωρίζει τους χώρους που πρόκειται να διεξαχθεί η σχετική εμπορική δραστηριότητα και καθορίζει τον αριθμό των πωλητών, των πωλούμενων ειδών, καθώς και λοιπές διαδικασίες τοποθέτησης, με βάση τις αρχές της χρηστής διοίκησης και της ίσης μεταχείρισης των ενδιαφερομένων (Υπ. Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας 7286/21.01.2015).
2.Το ύψος και ο τρόπος είσπραξης του καταβαλλόμενου τέλους ανά άδεια και θέση καθορίζονται με απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου μετά από πρόταση της Οικονομικής Επιτροπής.(άρθρο 13 παρ.1 του Β.Δ 24-9/20-10-1958, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν.1080/80 ΦΕΚ 246/Α/1980) και (ΥΠΕΣΔΔΑ εγκ.41/12243/14.06.2007) αποτελεί δε αρμοδιότητα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών σύμφωνα με το ισχύοντα Ο.Ε.Υ. του Δήμου Φλώρινας . Με το αριθ. Πρωτ. 1791/30-01-2018 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών ισχύουν οι με αριθ. 124 Α.Ο.Ε. και 189/2016 απόφαση Δ.Σ. Δήμου Φλώρινας
3. Σύμφωνα με την Απόφαση Υπ. Οικον. Ανταγ. & Ναυτ. Κ1-1238/14.04.2011 Κατά το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, οι εμποροπανηγύρεις που διενεργούνται με την ευκαιρία θρησκευτικών ή επετειακών εορτών, οι παραδοσιακές εμποροπανηγύρεις και ζωοπανηγύρεις που τελούνται μία φορά το χρόνο ρυθμίζονται με τις διατάξεις του άρθρ. 2, της παραγρ.1 του ν.2323/1995, όπως αντικαταστάθηκε με το άρ. 16, παραγρ. 1 του ν.3769/2009 και με τις παραγρ. 5, 6 και 7, του άρθρου 1 της με αριθμ. Κ1-164/2011 Κ.Υ.Α.
Βασική απαίτηση για τη συμμετοχή στις ως άνω (υπαίθριες) αγορές, αποτελεί η έκδοση έγκρισης συμμετοχής.
4. Οι επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν σε εκθέσεις, αγορές, πανηγύρια, του παρόντος κατατάσσονται σύμφωνα με το άρθρο 14 της Υ1γ/Γ.Π./ οικ.47829/21.6.2017 (Β' 2161) στις επιχειρήσεις της κατηγορίας μαζικής εστίασης, υποκατηγορία επιχειρήσεις παρασκευής ή και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους και αδειοδοτούνται σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία. Άρθρο14 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IV ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ παρ. 3. Στεγασμένοι ή και Υπαίθριοι χώροι Εκδηλώσεων Στεγασμένοι ή και υπαίθριοι χώροι εκδηλώσεων είναι οι χώροι στους οποίους κατά τη διάρκεια πάσης φύσεως εκδηλώσεων προσφέρονται τρόφιμα ή και ποτά τα οποία και προετοιμάζονται στα παρασκευαστήρια των χώρων αυτών ή σε άλλους χώρους που διαθέτουν την απαιτούμενη γνωστοποίηση λειτουργίας (catering κ.λπ.) και μεταφέρονται στους εν λόγω χώρους για σερβίρισμα και τελική διάθεση. Οι χώροι αυτοί υπάγονται στο καθεστώς γνωστοποίησης λειτουργίας, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία ως Στεγασμένοι ή Υπαίθριοι χώροι εκδηλώσεων. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, είναι όμοια με αυτά που υποβάλλονται, στην αρμόδια αρχή, για τις επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών. Για τους στεγασμένους χώρους εκδηλώσεων, εκτός σχεδίου ή εντός οικισμού κ.λπ. στις ανωτέρω ιδρυόμενες επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών, αντί της βεβαίωσης χρήσεως γης θα προσκομίζεται η βεβαίωση νομιμότητας της κατασκευής της οικοδομής, του ειδικού κτιρίου, η οποία έχει εκδοθεί από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία καθώς και η βεβαίωση χώρου κυρίας χρήσεως. Για τους υπαίθριους χώρους αυτών των επιχειρήσεων θα προσκομίζεται βεβαίωση νομιμότητας ή τακτοποίησης των βοηθητικών χώρων και των αποχωρητηρίων.
Οι βοηθητικοί χώροι των εν λόγω επιχειρήσεων είναι ανάλογοι με τους προβλεπόμενους στους γενικούς όρους της παρούσας. Παραλαβή ετοίμων φαγητών ποτών θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι οι συνεργαζόμενες επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών είναι γνωστοποιημένες σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία (ν. 4442/2016) . Τα αυτοκίνητα μεταφοράς τροφίμων πρέπει να πληρούν τους όρους της ισχύουσας νομοθεσίας, να διαθέτουν την προβλεπόμενη βεβαίωση καταλληλότητας και να πραγματοποιούν τη μεταφορά σύμφωνα με τα οριζόμενα από την ισχύουσα Νομοθεσία (συνθήκες θερμοκρασίας, χρόνος μεταφοράς κ.τ.λ.).
Στους υπαίθριους χώρους εκδηλώσεων η διατήρηση των τροφίμων και ποτών μπορεί να γίνεται σε κατάλληλο τροχήλατο ή αυτοκινούμενο εξοπλισμό όπου θα υπάρχει νιπτήρας για το πλύσιμο των χεριών με κατάλληλη υδραυλική εγκατάσταση και μία λεκάνη για το πλύσιμο των σκευών σερβιρίσματος. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να πληρούνται οι όροι υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων και ειδικά η διατήρηση σταθερής θερμοκρασίας. Τα παραπάνω θα τεκμηριώνονται με καταγραφικά μηχανήματα ή χειρόγραφη καταγραφή.
Διάθεση- σερβίρισμα
Κατά την τελική διάθεση των έτοιμων τροφίμων και ποτών στο χώρο της εκδήλωσης θα πρέπει να διασφαλίζεται, κατά το δυνατό, ότι αυτά είναι προστατευμένα από τις επιδράσεις του περιβάλλοντος στο οποίο διαθέτονται (κλειστά δοχεία, κλειστές προθήκες, υπό ψύξη κ.τ.λ.). Τα σκεύη σερβιρίσματος θα πρέπει να είναι κατάλληλα και επαρκή (π.χ. ξεχωριστή λαβίδα για κάθε είδος προσφερόμενου τροφίμου). Η διαδικασία σερβιρίσματος, στο χώρο έκθεσης των τροφίμων (μπουφές), πρέπει να επιβλέπεται από το προσωπικό, ώστε να διασφαλίζεται η υγιεινή και ασφάλεια των προσφερόμενων τροφίμων.
Αίθουσα πελατών - υπαίθριος χώρος
Τα τραπέζια και τα καθίσματα διατηρούνται σε καλή κατάσταση και καθαρά, καθώς επίσης και τα τραπεζομάντηλα, τα πιάτα, τα ποτήρια κ.λπ. Δε θα πρέπει να γίνεται σερβίρισμα σε πιάτα ή ποτήρια που έχουν ρωγμές και δεν είναι λεία. Όταν χρησιμοποιούνται σκεύη μιας χρήσης, θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι το υλικό από το οποίο είναι κατασκευασμένα (π.χ. πλαστικό, κ. α) είναι κατάλληλο για το σερβίρισμα ζεστών τροφίμων ή ροφημάτων. Χώρος πλύσεως σκευών. Εάν γίνεται πλύση σκευών, θα πρέπει να υπάρχει επαρκής χώρος για την πλύση των σκευών, των εργαλείων και των εξαρτημάτων του εξοπλισμού καθώς και των ειδών εστίασης (πιάτα, ποτήρια κ.λπ.), ανάλογος με τη δραστηριότητα της επιχείρησης. Σημείο παράδοσης επιστροφών Στο συγκεκριμένο χώρο γίνεται η προσωρινή αποθήκευση των επιστρεφόμενων προς τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις ειδών. Ο χώρος αυτός θα πρέπει να είναι ξεχωριστός από το σημείο παραλαβής. Πρέπει να είναι επαρκής και να διατηρείται καθαρός.
5. Οι εγκρίσεις συμμετοχής που χορηγούνται στις προαναφερόμενες υπαίθριες αγορές (εμποροπανηγύρεις, κ.λ.π. Κυριακάτικες αγορές ), δεν επιτρέπεται να χορηγούνται μόνο σε κατοίκους του Δήμου που λειτουργεί την υπαίθρια αγορά, εκτός εάν ο εν λόγω περιορισμός συνδέεται με επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, ο οποίος θα αναγράφεται στη σχετική απόφασή του (π.χ. λόγοι δημόσιας τάξης, δημόσιας ασφάλειας, δημόσιας υγείας, προστασίας των καταναλωτών, η διατήρηση της εθνικής ιστορικής και καλλιτεχνικής κληρονομιάς, στόχοι κοινωνικής πολιτικής κ.λ.π. ), όπως αυτοί τίθενται από τα άρθρα 2 και 16 του v. 3844/2010 ( ΦΕΚ 63/Α ).
6. Δεν απαγορεύεται η πώληση από τους υπαίθριους πωλητές των ειδών τους κατά τις ημέρες και ώρες που τα αντίστοιχα καταστήματα ομοειδών ειδών παραμένουν κλειστά, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις για τις εμποροπανηγύρεις και λοιπές υπαίθριες οργανωμένες αγορές και για τις κινητές καντίνες.

Άρθρο 12
Γενικές υποχρεώσεις

1.Η παραλαβή των προβλεπόμενων δικαιολογητικών για την χορήγηση των εγκρίσεων συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη, η κατανομή των θέσεων, η τήρηση των σχετικών φακέλων σε ειδικό για τον σκοπό αυτό αρχείο, η ενημέρωση του Ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος των βεβαιώσεων δραστηριοποίησης, η παροχή κάθε δυνατής βοήθειας σε αυτούς που επιθυμούν να συμμετέχουν αλλά και σε αυτούς που συμμετέχουν στην εμποροπανήγυρη και η έγκαιρη πληροφόρηση των ενδιαφερομένων πάνω σε θέματα που τους αφορούν, αποτελούν υποχρεώσεις του Τμήματος Αδειοδότησης και ρύθμισης εμπορικών δραστηριοτήτων της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Φλώρινας.
2. Η προσέλευση και συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Φλώρινας , η συγκέντρωση των προβλεπόμενων δικαιολογητικών, η έγκαιρη υποβολή τους στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, η καταβολή των προβλεπόμενων τελών στο Ταμείο του Δήμου, αποτελούν υποχρεώσεις όσων επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Εμποροπανήγυρη και να εξασφαλίσουν την σχετική έγκριση συμμετοχής.
3. Οι διαδικασίες σύνδεσης ηλεκτρικού ρεύματος , υδροδότησης, έκδοσης πιστοποιητικού πυρασφαλείας, κυκλοφοριακών συνδέσεων, εγκαταστάσεων και απεγκαταστάσεων των πάγκων, καθαρισμού χημικών τουαλετών, και κάθε άλλη εργασία τεχνικής φύσεως αποτελούν υποχρεώσεις της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου σύμφωνα με τον Ο.Ε.Υ. αυτού .
4. Η καθαριότητα του χώρου της εμποροπανηγύρεως και οι διαδικασίες χορτοκοπτικών ενεργειών αποτελούν υποχρεώσεις της Δ/νσης Καθαριότητας και της Δ/νσης Τοπικής Ανάπτυξης αντίστοιχα.
5. Όλοι οι συμμετέχοντες οφείλουν:
α) να φροντίζουν για την ευπρεπή εμφάνιση, την πολιτισμένη ατμόσφαιρα και την καθαριότητα του χώρου της Εμποροπανήγυρης,
β) να απέχουν από κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να προκαλέσει οποιασδήποτε μορφής και έκτασης υποβάθμιση του περιβάλλοντος και της αισθητικής που αρμόζει στην ιστορία και τον πολιτισμό της πόλης, στο ήθος των κατοίκων και στους κανόνες των χρηστών και συναλλακτικών ηθών, καθώς και στους κανόνες της καλής εν γένει συμπεριφοράς,
γ) να συμμορφώνονται γενικά με τις διατάξεις των νόμων, Π.Δ., εγκυκλίων και οδηγιών, όπως ισχύουν κάθε φορά, καθώς και με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού,
δ) να μην προβαίνουν σε οποιασδήποτε μορφής παρέμβαση στους παραχωρημένους προς χρήση χώρους
ε) να τηρούν τους όρους και τις διατάξεις του κανονισμού καθαριότητας του Δήμου.
στ)να τηρούν τους όρους και τις διατάξεις του κανονισμού Κοινοχρήστων χώρων Δήμου Φλώρινας (ΑΔΣ 215/2014).
6. α. Η έγκριση συμμετοχής χορηγείται για συγκεκριμένο χώρο και θέση και εφόσον καταβληθεί το αναλογούν ποσόν και δεν μπορεί να υπερβαίνει τις πέντε -5- συναπτές ημέρες
β. Δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση, η εκχώρηση, η εισφορά, η εκμίσθωση κατά χρήση ή η χρήση των αδειών αυτών από οποιοδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο εκτός από τον ή την σύζυγο και τα τέκνα των φυσικών προσώπων κατόχων των αδειών.
γ. Κανένας έμπορος δεν εισέρχεται στον χώρο της εμποροπανήγυρης αν δεν προσκομίσει την έγκριση συμμετοχής.
7. Οι εγκρίσεις δίδονται με κλήρωση ως εξής:
α) σε ποσοστό 70% σε πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και ΚΑΔ σχετικό με τη δραστηριοποίηση στο υπαίθριο εμπόριο,
β) 20% σε πωλητές βιομηχανικών ειδών αδειούχους λαϊκών αγορών και σε κατόχους παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών με αντικείμενο εκμετάλλευσης άνθη, φυτά και μεταποιημένα προϊόντα,
γ) 10% σε αδειούχους πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου με αντικείμενο πώλησης από τα επιτρεπόμενα στις αγορές του παρόντος. Σε περίπτωση μη ενδιαφέροντος από αδειούχους των κατηγοριών (β) και (γ) ο αριθμός των θέσεων των κατηγοριών αυτών προστίθεται στον αριθμό της (α) κατηγορίας. Κάτοχοι αδειών για συγκεκριμένες κυριακάτικες αγορές που εκδόθηκαν με βάση προγενέστερο θεσμικό πλαίσιο, μπορούν να ζητούν τη συμμετοχή τους στις υπαίθριες αγορές του παρόντος και υπολογίζονται στο ποσοστό της περίπτωσης α'. Οι φορείς λειτουργίας μπορεί να καθορίζουν υπερβάλλοντα αριθμό θέσεων που προορίζονται αποκλειστικά για αδειούχους του άρθρου 45. Ειδικά, για τους αδειούχους φορείς Κ.ΑΛ.Ο. του άρθρου 45 δίδεται μία θέση ανά τέσσερα (4) μέλη, τα οποία διαθέτουν βεβαίωση πιστοποίησης ιδίας δημιουργίας, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 45.
8. Η έκδοση και ή παραλαβή από τον ενδιαφερόμενο της σχετικής άδειας του Δήμου για χρήση και εγκατάστασή του στον χώρο διεξαγωγής της εμποροπανήγυρης, παρέχει το δικαίωμα χρήσης του χώρου κατά το διάστημα λειτουργίας της εμποροπανήγυρης. Κατά συνέπεια η οποιαδήποτε εγκατάσταση ή χρήση του χώρου πριν την έκδοση και παραλαβή από τον ενδιαφερόμενο της σχετικής έγκρισης συμμετοχής ή η χρήση του χώρου μετά την λήξη της αδείας θεωρείται αυθαίρετη, συνιστά παράνομη κατάληψη χώρου και υπόκειται στις κυρώσεις που προβλέπει ο Νόμος.
9. Υποχρέωση του Δήμου αποτελεί η τήρηση των μέτρων πυρασφαλείας σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 1 της Πυροσβεστικής Διάταξης 3/2015 (ΦΕΚ Β 529)κατά την οποία έχει εφαρμογή:
α. Σε κτίρια ή τμήματα κτιρίων, υπαίθριους ή ημιυπαίθριους χώρους κτιρίων και οικοπέδων, καθώς και στους βοηθητικούς χώρους αυτών, στα οποία συναθροίζεται κοινό για κοινωνικές, οικονομικές, πολιτιστικές, θρησκευτικές, ψυχαγωγικές, εκπαιδευτικές, επιστημονικές, αθλητικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες. Ειδικότερα περιλαμβάνονται ιδίως: συνεδριακά κέντρα, αίθουσες διαλέξεων, συναυλιών, δικαστηρίων, συμβουλίων, αμφιθέατρα, αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, βιβλιοθήκες, ναοί και χώροι λατρείας, αίθουσες εκθέσεων, μουσεία, χώροι αναμονής συγκοινωνιακών μέσων, αίθουσες γυμναστικής, άθλησης, σχολές χορού, γήπεδα, λέσχες, παιδότοποι, Λούνα Παρκ, ΚΑΠΗ, χώροι μαζικής εστίασης, αναψυχής και προσφοράς, όπως εστιατόρια, σνακ & μπαρ, πιτσαρίες, ψητοπωλεία, καφενεία, καφετέριες, μπαρ, αναψυκτήρια.
10. Για την πλήρη διασφάλιση της καλής και εύρυθμης λειτουργίας της εμποροπανηγύρεως , έκαστος ενδιαφερόμενος έμπορος ΔΕΝ θα παραλαμβάνει την άδεια συμμετοχής του για την εμποροπανήγυρη, αν δεν υπογράφει σχετική Υπεύθυνη Δήλωση που θα έχει διαβάσει ενωρίτερα προσεκτικά, στην οποία θα δηλώνει ότι είναι ενήμερος του παρόντος κανονισμού . (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2)
11. Προϋπόθεση για τη χορήγηση οποιασδήποτε μορφής αδειών από Δήμους και Κοινότητες είναι η μη ύπαρξη, εις βάρους του ενδιαφερομένου, βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς αυτούς, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.( Άρθρο 285 Κ.Δ.Κ.) για περίπτωση χορήγησης Άδειας ψυχαγωγικής παιδείας (ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ).
12.Επιβάλλεται η έκθεση των προϊόντων να γίνεται σε πάγκους ή άλλες κατασκευές.
13. Θα ζητηθεί η συνδρομή και παρουσία καθ' όλη τη διάρκεια της εμποροπανήγυρης της Διεύθυνσης Αστυνομίας, Τροχαίας, Πυροσβεστικής και Νοσοκομείου.
14. Οι χώροι με τις χρήσεις αυτών που θα διατεθούν είναι αυτοί, όπως ειδικότερα φαίνονται στο συν/νο τοπογραφικό διάγραμμα που συντάχθηκε από την αρμόδια υπηρεσία του δήμου.
15. Οι συμμετέχοντες στην εμποροπανήγυρη υποχρεούνται:
• Να τηρούν την καθαριότητα και την ευταξία των χώρων που καταλαμβάνουν οι πάγκοι πώλησης των προϊόντων τους.
• Να μην καταλαμβάνουν κοινόχρηστους ή ιδιωτικούς χώρους, εκτός των ορίων της έκτασης που τους αναλογεί, σύμφωνα με την άδεια τους.
• Να τηρούν τους κανόνες υγιεινής και να διατηρούν σε ειδικούς κλειστούς κάδους ή καλά κλεισμένες σακούλες τα απορρίμματα που παράγουν κατά τη διάρκεια λειτουργίας της λαϊκής αγοράς.
• Να μην ρυπαίνουν των περίγυρο χώρο με τη ρίψη κάθε είδους απορριμμάτων και ιδιαιτέρως ευπαθών ειδών που αλλοιώνονται εύκολα καθώς και ειδών συσκευασίας
• Κατά την αποκομιδή των απορριμμάτων και τον γενικό καθαρισμό της εμποροπανήγυρης να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των οργάνων της αρμόδιας υπηρεσίας. Σε περίπτωση αδιαφορίας και παρά τις συστάσεις, ο Δήμος προβαίνει στον καθαρισμό του χώρου καταλογίζοντας τα έξοδα στους υπευθύνους. Επίσης επιβάλει πρόστιμο.
• Να μην παρακωλύουν, με κανένα τρόπο, την υπηρεσία καθαριότητας στην εκτέλεση του έργου της.
• Να τοποθετούν τα απορρίμματα στους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης οι οποίοι θα εγκατασταθούν έξω από την είσοδο της εμποροπανήγυρης με ευθύνη της Δ/νσης καθαριότητας.
• Να μη χρησιμοποιούν φιάλες υγραερίου, σόμπες, ή άλλα εύφλεκτα μέσα για την παραγωγή γευμάτων μέσα στο χώρο της εμποροπανηγύρεως.
• Να μη χρησιμοποιούνται ηλεκτρικές συσκευές όπως ενδεικτικά αναφέρονται «φορητά ψυγεία, ηλεκτρικά φουρνάκια, συσκευές θέρμανσης , πολύμπριζα πέρα του ενός κ. λ. π.» ώστε να μην επιβαρύνεται η ηλεκτρική εγκατάσταση.
16. Η φύλαξη του χώρου της εμποροπανηγύρεως αποτελεί αρμοδιότητα της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
17.Ειδικά, στις υπαίθριες αγορές πωλούνται πάσης φύσεως προϊόντα πλην νωπών διατροφικών. Επίσης, διατίθενται πρόχειρα γεύματα από καντίνες και φορητές εγκαταστάσεις έψησης.

Άρθρο 13
Δικαιολογητικά συμμετοχής για εγκαταστάσεις Λούνα Παρκ
ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΟ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ Ή ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Άρθρο 39 ν.4497/2017

1. Για την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, όπως ενδεικτικά, λούνα πάρκ, πίστες αυτοκινητιδίων , τσίρκο, μουσικές συναυλίες, επιδείξεις και άλλες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, που ασκούνται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ως εμπορικές δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους, απαιτείται αυτοτελής άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας.
2. Αρμόδια αρχή για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας υπαίθριων ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων είναι οι δήμοι της χώρας. Οι εν λόγω δραστηριότητες είναι διάφορες από το υπαίθριο εμπόριο και δεν υπάρχει περιορισμός στη δραστηριοποίηση των φυσικών ή νομικών προσώπων που έχουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις.
3. Για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας αυτοτελών ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων, εκτός από τις ειδικότερες διατάξεις που ρυθμίζουν τις ως άνω δραστηριότητες, εξακολουθούν να ισχύουν και οι περιπτώσεις α', γ', δ', ε', στ', ζ' και η' της παρ. 3 του άρθρου 6 του π. δ. 12/2005 (Α' 10).
4. Ο χρόνος άσκησης υπαίθριων δραστηριοτήτων με ψυχαγωγικό αντικείμενο προσωρινού χαρακτήρα, σε ένα συγκεκριμένο χώρο, δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) συνεχόμενους μήνες. Σε αντίθετη περίπτωση θεωρείται ότι οι υπαίθριες δραστηριότητες με ψυχαγωγικό αντικείμενο έχουν μόνιμο χαρακτήρα και εφαρμόζονται οι αντίστοιχες διατάξεις. Οι μεμονωμένες ψυχαγωγικές δραστηριότητες ακολουθούν τους όρους και τις προϋποθέσεις των αυτοτελών ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και αρμόδια υπηρεσία για την αδειοδότησή τους είναι αυτή της κύριας δραστηριότητας
5. Υφίστανται ειδικές κατηγορίες επαγγελματιών, όπως είναι οι Επαγγελματίες Τεχνικών Ψυχαγωγικών Παιγνίων Θεαμάτων Λούνα-Παρκ, όπου σχετικές προσωποπαγείς άδειες που τους είχαν χορηγηθεί, με ειδικό καθεστώς (αναπήρων πολέμου, Β.Δ. 29/1971), ούτε έχουν ανακληθεί, ούτε η σχετική νομοθεσία που τις καθιέρωσε έχει ρητά καταργηθεί. Η παραδοσιακή συμμετοχή τους στις εμποροπανηγύρεις είναι διαχρονική. Για λόγους χρηστής διοίκησης και δεδομένου του μικρού αριθμού εναπομεινάντων τέτοιων αδειών και σχετικών δραστηριοτήτων, επιτρεπτή είναι η δυνατότητα συμμετοχής τους στις εμποροπανηγύρεις, στην κατηγορία των ψυχαγωγικών παιγνίων. (Υπ. Ανάπτυξης & Με το άρθρο 40 του Ν. 4264/14 (ΦΕΚ 118/15.05.2014 τεύχος Α') καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.2323/95 πλην της παρ.12 η οποία διατηρείται σε ισχύ.
6. Για την εγκατάσταση και λειτουργία θεάτρων, κινηματογράφων και ψυχαγωγικών παιχνιδιών(λούνα-παρκ, πίστες αυτοκινητιδίων, τσίρκο κ.λπ.) απαιτείται άδεια, η οποία χορηγείται από τον δήμαρχο ή τον πρόεδρο της Κοινότητας με τη διαδικασία που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 80 του ΚΔΚ και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των οικείων διατάξεων που διέπουν αυτά. (άρθρο 81 Ν.3463/06)
7. Οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν υποχρεωτικά (Π.Δ. 12/2005 άρθρο 6 παρ. 2 )για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας κάθε φύσεως ψυχαγωγικών παιχνιδιών, Λούνα Παρκ, πίστας αυτοκινητιδίων, τσίρκο, μουσικών συναυλιών, επιδείξεων και άλλων καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, απαιτούνται πλέον των προβλεπομένων από τις διατάξεις Νόμων και πλέον των αναφερομένων στο άρθρο 2 του παρόντος κατά περίπτωση τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α)γνωμάτευση κτηνιάτρου της αρμόδιας οργανικής μονάδας Κτηνιατρικής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, αν πρόκειται για έκθεση ζώων, περί της υγειονομικής καταλληλότητας των ζώων,
β)γνωμάτευση του Συμβουλίου «περί θεάτρων και κινηματογράφων», αν πρόκειται για λούνα-Παρκ, τσίρκο, συναυλίες, πίστες αυτοκινητιδίων, επιδείξεις (όπως το ελαστικό σάλτο) και λοιπές παρεμφερείς εγκαταστάσεις και δραστηριότητες, για την καταλληλότητα των χώρων εγκαταστάσεων και εξοπλισμού,
γ) βεβαίωση μηχανικού διπλωματούχου ανώτατης σχολής για την καλή εγκατάσταση και λειτουργία των παιχνιδιών,
δ)βεβαίωση ηλεκτρολόγου μηχανικού ανώτατης σχολής, περί της ασφάλειας των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων,
ε)βεβαίωση διπλωματούχου χημικού ανώτατης σχολής για την επικινδυνότητα των τυχόν χρησιμοποιουμένων αερίων ή άλλων υλών,
στ)άδεια του Υπουργείου Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας) για μηχανολογικές εγκαταστάσεις άνω των 10 ή 15 ίππων κατά τις διατάξεις του Α.Ν. 207/1967 (Α΄ 216),
ζ)βεβαίωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, όταν πρόκειται για πτήση ή ανύψωση αιωροπτέρων, αεροστάτων ή άλλων τεχνικών μέσων ότι η πτήση ή ανύψωση δεν αντίκειται στους οικείους κανονισμούς της, και στους εν γένει κανόνες ασφαλείας του εναερίου χώρου,
η)βεβαίωση της ΔΕΗ και ΟΤΕ για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων στην περιοχή που πρόκειται να γίνει πτήση ή ανύψωση.
8.Σύμφωνα με τον Οδηγό Αδειών της ΚΕΔΚΕ-ΕΕΤΑΑ: «Για τις λοιπές ψυχαγωγικές δραστηριότητες η άδεια ισχύει για όσο χρόνο διαρκεί η συγκεκριμένη δραστηριότητα στο χώρο όπου αυτή λειτουργεί, πράγμα το οποίο πρέπει να αναφέρεται στο σώμα της σχετικής απόφασης».
9.Θα τηρούνται οι όροι και προϋποθέσεις του άρθρου 12 παρ. Γ Χορήγηση Άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου σε εκδηλώσεις προσωρινού χαρακτήρα του κανονισμού κοινοχρήστων χώρων Δήμου Φλώρινας Α.Δ.Σ. 215/2014 Σημείωση: 1) Για την λειτουργία τσίρκο (σύμφωνα και με τον Ν. 4039/2012 ΦΕΚ 15/02.02.2012 τεύχος Α') απαιτείται άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 80 και 81 του Ν.3463/2006 καθώς επίσης και με όσα ορίζονται στην παρ. 2 αρ. 192 του Ν. 3463/2006.
Στην υπ' αριθ. 76936/3992/07.12.1987 (ΦΕΚ 783/31.12.1987 τεύχος Β') απόφαση Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ορίζεται ότι για τις προσωρινές λυόμενες κατασκευές διαμόρφωσης στεγασμένων ή μη χώρων, για θεάματα, ακροάματα και παιχνίδια, όπως θέατρα, κινηματογράφοι, χώροι συναυλιών, χώροι παιχνιδιών (λούνα παρκ) και επιδείξεων (τσίρκο) απαιτείται άδεια εγκατάστασης της κατασκευής στον κοινόχρηστο χώρο από τον οικείο Δήμο.
10.Η άδεια εγκατάστασης χορηγείται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου που συνοδεύεται από τα παρακάτω στοιχεία και δικαιολογητικά:
α) Όλα τα σχέδια που αναφέρονται στις παραγράφους α, γ και δ του άρθρου 3 του από 3.9.1983 π. δ/τος "Τρόπος έκδοσης οικοδομικών αδειών και έλεγχος των ανεγειρομένων οικοδομών" (ΦΕΚ 394/Δ), όπως ισχύει,
β) Διπλότυπο πληρωμής τελών χρήσης του κοινόχρηστου χώρου και εγγυητική επιστολή για τη δαπάνη αποκατάστασης του κοινόχρηστου χώρου, όπως ήταν πριν την τοποθέτηση των λυόμενων κατασκευών κατά την κρίση του Δημοτικού Συμβουλίου.
11.Βάσει της παρ. 1 του αρ. 21 του Ν.4067/2012 (Νέος Οικοδομικός Κανονισμός) η ανέγερση προσωρινών λυόμενων κατασκευών σε κοινόχρηστους χώρους για εκθέσεις, γιορτές και κάθε είδους εκδηλώσεις επιτρέπεται με άδεια τοποθέτησης και λειτουργίας από την Αρμόδια Διεύθυνση του Δήμου, κατόπιν υποβολής απαραίτητων δικαιολογητικών και στοιχείων για την κατασκευή ή συναρμολόγηση και τοποθέτηση, καθώς και προσδιορισμός του χρονικού διαστήματος διατήρησης τους.
12.Επισήμανση: Στο Τεύχος Τεχνικών Οδηγιών Εφαρμογής του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού, που εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμό. 63234/19-12-2012 απόφαση του Αν. Υπουργού ΠΕΚΑ προβλέπεται για το άρθρο 21 του ΝΟΚ «Προσωρινές Κατασκευές» ότι : «η εφαρμογή του παρόντος άρθρου θα είναι δυνατή μετά την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης της παρ. 2γ. Ακολούθως, για «Κατασκευές σε δημόσιους κοινόχρηστους χώρους», άρθρο 20 του ΝΟΚ, προβλέπεται επίσης στο Τεύχος Τεχνικών Οδηγιών Εφαρμογής του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού, ότι «μέχρι την έκδοση των Υπουργικών Αποφάσεων που προβλέπονται, συνεχίζει να εφαρμόζεται η διαδικασία που ίσχυε προ της ισχύος του Ν. 4067/2012 και όλες οι διατάξεις περί κατασκευών σε κοινόχρηστους χώρους της υπ αριθμό.
Σύμφωνα με την υπ' αριθ. 76936/3992/07.12.1987 (ΦΕΚ 783/31.12.1987 τεύχος Β') απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ ορίζεται ότι για τις προσωρινές λυόμενες κατασκευές διαμόρφωσης στεγασμένων ή μη χώρων, για θεάματα, ακροάματα και παιχνίδια, όπως θέατρα, κινηματογράφοι, χώροι συναυλιών, χώροι παιχνιδιών (λούνα παρκ) και επιδείξεων (τσίρκο) απαιτείται άδεια εγκατάστασης της κατασκευής στον κοινόχρηστο χώρο από τον οικείο Δήμο ή Κοινότητα.
Ο έλεγχος των κατασκευών από άποψη ασφάλειας της κατασκευής γίνεται από την αρμόδια τεχνική υπηρεσία του οικείου ΟΤΑ σύμφωνα με το Κ1-707/12-05-2015 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομίας Υποδομών Ναυτιλίας &Τουρισμού Γενικής Γραμματείας Εμπορίου Προστασίας Καταναλωτή.

Άρθρο 14
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ-ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3464/2006 παρ. στ) Παιδείας, πολιτισμού και αθλητισμού, αρμοδιότητες των Δήμων αποτελούν οι περιπτ. 8. Η διοργάνωση συναυλιών, θεατρικών παραστάσεων και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων ή η συμμετοχή τους σε αυτά και περιπτ. 12. Η προώθηση και εφαρμογή προγραμμάτων ενίσχυσης μαζικού αθλητισμού και διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων.
Με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου μετά από εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας ζωής μπορεί ο Δήμος Φλώρινας να διενεργεί εκδηλώσεις πολιτιστικού και αθλητικού χαρακτήρα κατά τη διάρκεια της εμποροπανηγύρεως και εφ' όσον υπάρχει εκδήλωση ενδιαφέροντος από τοπικούς Συλλόγους.

Άρθρο 15
Φορείς ελέγχου

1. Αρμόδιες υπηρεσίες για τον έλεγχο εφαρμογής των διατάξεων του παρόντος και των κατ' εξουσιοδότησή τους εκδιδόμενων υπουργικών αποφάσεων είναι:
α. οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας σε πανελλήνια κλίμακα, συνεπικουρούμενες, όποτε απαιτείται για τον έλεγχο των βιομηχανικών προϊόντων, από τις χωρικά αρμόδιες Χημικές Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης του Γενικού Χημείου του Κράτους της ΑΑΔΕ,
β. οι υπηρεσίες των Περιφερειών εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειάς τους,
γ. οι αρμόδιες υπηρεσίες των δήμων, εντός των διοικητικών ορίων του δήμου τους,
δ. τα Κλιμάκια Ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου Εμπορίου (Κ.Ε.ΛΑ.Υ.Ε.) εντός των τοπικών ορίων της αρμοδιότητάς τους,
ε. οι υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας,
στ. οι Υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος στην περιοχή της δικαιοδοσίας τους,
ζ. η Ειδική Γραμματεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος.
Οι υπηρεσίες που αναφέρονται στις περιπτώσεις α' έως δ' επικουρούνται από την Ελληνική Αστυνομία στο βαθμό που τούτο παρίσταται αναγκαίο για την αποτελεσματική άσκηση των αντιστοίχων αρμοδιοτήτων τους.
2. Οι αρμόδιες υπηρεσίες της παραγράφου 1 οφείλουν να συνεργάζονται μεταξύ τους σε ζητήματα συντονισμού ελέγχων και διάχυσης της πληροφορίας. Για το συντονισμό των ελέγχων αρμόδιο είναι το Συντονιστικό Κέντρο Εποπτείας Αγοράς και Αντιμετώπισης Παραεμπορίου (ΣΥΚΕΑΑΠ). Στο ΣΥΚΕΑΑΠ ανατίθεται η αρμοδιότητα της συγκρότησης μικτών κλιμακίων ελέγχου για όλη την Επικράτεια, μεταξύ των υπηρεσιών που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, για την αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης προϊόντων και υπηρεσιών. Μικτά κλιμάκια μπορούν να συγκροτούν και οι αρμόδιοι Περιφερειάρχες για τις Περιφέρειές τους. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου.
3. Η Διεύθυνση Θεσμικών Ρυθμίσεων και Εποπτείας Αγοράς Προϊόντων και Υπηρεσιών στα όρια των αρμοδιοτήτων και δυνατοτήτων της οφείλει να συνεπικουρεί τους λοιπούς φορείς ελέγχου, ιδιαίτερα τις Περιφέρειες και τους δήμους με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως να θέτει στη διάθεσή τους πρότυπα φύλλα ελέγχου, να διοργανώνει ή να συμμετέχει ως εισηγητής σε ημερίδες, σεμινάρια και άλλες ανάλογες δραστηριότητες πάνω σε θέματα ελέγχου, να διενεργεί ελέγχους από κοινού με τους ανωτέρω φορείς.
4. Οι υπάλληλοι των Διευθύνσεων Λαϊκών Αγορών των Γενικών Διευθύνσεων Ανάπτυξης των Περιφερειών Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, όταν διενεργούν ελέγχους στους χώρους των λαϊκών αγορών ευθύνης τους και διαπιστώνουν παραβάσεις που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4177/2013 (Α'173) και των κατ' εξουσιοδότησή του εκδιδομένων Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ., επιβάλλουν τις προβλεπόμενες κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 4177/2013, εξαιρουμένων των παραβάσεων σχετικά με τρόφιμα που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) στις οποίες εφαρμόζονται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του εν λόγω άρθρου 17, από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Γ.Χ.Κ. κατόπιν των σχετικών ελέγχων που αυτές διενεργούν, οι προβλεπόμενες, κατά περίπτωση, κυρώσεις από τον εν λόγω ν. 4177/2013 και τον ν. 2969/2001.
5. Από τις διατάξεις του παρόντος νόμου δεν θίγονται ή καταργούνται οι αρμοδιότητες των Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Άρθρο 16
Υποχρεώσεις και καθήκοντα ελεγκτών

1. Τα δημόσια όργανα που διενεργούν ελέγχους κατ' εφαρμογή του παρόντος οφείλουν να επιδεικνύουν στον ελεγχόμενο τα νομιμοποιητικά έγγραφα, όπως εντολή ελέγχου, καθώς και τα έγγραφα ταυτοποίησής τους, ήτοι δελτίο υπηρεσιακής ή αστυνομικής ταυτότητας, εκτός αν από τις ειδικές διατάξεις που ισχύουν για τα όργανα αυτά προβλέπεται κάτι διαφορετικό.
2. Σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης, για την οποία τα ελεγκτικά όργανα του παρόντος δεν έχουν αρμοδιότητα επιβολής κύρωσης ή έχουν από κοινού με άλλη υπηρεσία, συντάσσεται έκθεση ελέγχου, η οποία αποστέλλεται αμελλητί στην αρμόδια υπηρεσία για τις περαιτέρω δικές της ενέργειες.
3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών εξειδικεύονται οι υποχρεώσεις των ελεγκτικών οργάνων και δίνονται κατευθυντήριες γραμμές για την άσκηση των ελέγχων.
4. Κατά τη διάρκεια των ελέγχων, οι αρμόδιοι υπάλληλοι έχουν καθήκοντα ειδικού ανακριτικού υπαλλήλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.

Άρθρο 17
Υποχρεώσεις ελεγχομένου

Οι ελεγχόμενοι υποχρεούνται:
α. να δέχονται τον έλεγχο στο χώρο επαγγελματικής δραστηριότητας, στο χώρο που τηρούνται τα έγγραφα, παραστατικά στοιχεία, στις εθνικές οδούς και στο χώρο παραγωγής, και
β. να εφοδιάζουν τον έλεγχο με τα ζητούμενα κάθε φορά αληθή στοιχεία.

Άρθρο 18
Διαδικασία ελέγχων - διοικητική και δικαστική προστασία

1. Η υπηρεσία ελέγχου είναι υποχρεωμένη να εκδίδει και να εφοδιάζει τους υπαλλήλους των κλιμακίων με πράξη «ΕΝΤΟΛΗ ΕΛΕΓΧΟΥ» σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΑ', στην οποία μνημονεύονται τα στοιχεία των ελεγκτών, ο χώρος άσκησης του ελέγχου και η ημερομηνία της εν λόγω εντολής.
2. Το ελεγκτικό όργανο που βεβαιώνει την παράβαση συντάσσει, εις τριπλούν, έκθεση βεβαίωσης της παράβασης σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΒ', στην οποία αναγράφονται:
α) τα στοιχεία της ταυτότητας του παραβάτη πωλητή,
β) ο χρόνος και ο τόπος τελέσεως της παράβασης,
γ) συνοπτική περιγραφή της παράβασης.
Η έκθεση βεβαίωσης της παράβασης, η οποία συνιστά την πράξη επιβολής της κύρωσης, υπογράφεται από το όργανο που βεβαιώνει την παράβαση και τον παραβάτη πωλητή. Εάν ο τελευταίος αρνείται να υπογράψει, γίνεται σχετική μνεία από το ελεγκτικό όργανο. Σε κάθε περίπτωση η έκθεση βεβαίωσης παράβασης, κατατίθεται στο φορέα ελέγχου από τους ελεγκτές, μαζί με έκθεση ελέγχου στην οποία βεβαιώνεται ότι με βάση το Πληροφοριακό Σύστημα που αναφέρεται στο άρθρο 58 ο συγκεκριμένος ελεγχόμενος πωλητής έχει ή δεν έχει υποπέσει στην ίδια παράβαση, κατά περίπτωση, και ο συνολικός αριθμός παραβάσεων του συγκεκριμένου πωλητή. Ειδικά, ο φορέας ελέγχου της περίπτωσης ζ' διαβιβάζει την έκθεση βεβαίωσης παράβασης και την έκθεση ελέγχου στις αρμόδιες αρχές για τις περαιτέρω δικές τους ενέργειες ως εξής:
α) αν πρόκειται για πρόστιμα στάσιμου εμπορίου στους δήμους που διαπιστώθηκε η παράβαση,
β) αν πρόκειται για πλανόδιο εμπόριο στην οικεία Περιφερειακή Ενότητα και
γ) αν πρόκειται για λαϊκές αγορές στην οικεία Περιφερειακή Ενότητα πλην λαϊκών αγορών Αττικής και Θεσσαλονίκης, τα οποία αποστέλλονται στις αρμόδιες Διευθύνσεις. Κατά περίπτωση ο φορέας ελέγχου ελέγχει τα αναφερόμενα και, όπου απαιτείται, επιβάλλει συμπληρωματική κύρωση με βάση τα αναφερόμενα σε επόμενο άρθρο. Σε περίπτωση που ο φορέας ελέγχου που επιβάλλει την κύρωση δεν έχει πρόσβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα ενημερώνει αμελλητί τις αρμόδιες αρχές των άρθρων 8 και 18, προ κειμένου να ενημερώσουν το εν λόγω σύστημα.
3. Αν προβλέπεται ως κύρωση η προσωρινή ή οριστική ανάκληση άδειας, υποβάλλεται αναλυτική Έκθεση Ελέγχου από τους διενεργούντες τον έλεγχο ελεγκτές, προς τον άμεσα Προϊστάμενό τους, η οποία κοινοποιείται αμελλητί και στον πωλητή που τον αφορά με την επισήμανση ότι έχει δικαίωμα να υποβάλλει έγγραφο υπόμνημα με τις απόψεις του, σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση της εν λόγω Έκθεσης Ελέγχου. Γ ια τους φορείς ελέγχου της περίπτωσης ζ' της παραγράφου 1 του άρθρου 51 ισχύουν όσα αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο. Η κύρωση επιβάλλεται από το ανώτερο ιεραρχικά όργανο του φορέα Ελέγχου, δηλαδή Γενικό Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, Περιφερειάρχη, Δήμαρχο κατά περίπτωση. Στις περιπτώσεις αυτές η απόφαση επιβολής της συγκεκριμένης κύρωσης κοινοποιείται αμελλητί στον αρμόδιο φορέα προκειμένου να ενημερώσει το Πληροφοριακό Σύστημα του άρθρου 58.
4. Η πράξη επιβολής διοικητικής κύρωσης υπόκειται σε ενδικοφανή προσφυγή, η οποία ασκείται ενώπιον του οικείου Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών με έναρξη την πλήρη γνώση της από τον υπόχρεο. Η απόφαση επί της προσφυγής εκδίδεται μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την κατάθεση της προσφυγής. Για κυρώσεις που έχουν επιβληθεί από τα ελεγκτικά όργανα του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης η ενδικοφανής προσφυγή ασκείται ενώπιον του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης. Σε κάθε περίπτωση η
Ενδικοφανής προσφυγή που ασκείται ενώπιον των ως άνω οργάνων, κοινοποιείται αμελλητί στο φορέα ελέγχου.
5. Η άσκηση δικαστικής προσφυγής κατά της προσωρινής ή οριστικής ανάκλησης της άδειάς σύμφωνα με την παράγραφο 3, καθώς και κατά της απόφασης που εκδόθηκε επί της ενδικοφανούς προσφυγής σύμφωνα με την παράγραφο 4, δεν έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα.

Άρθρο 19
Κυρώσεις

1. Για τις παραβάσεις του παρόντος που διαπιστώνονται σύμφωνα με τα άρθρα 51 έως 54 επιβάλλονται οι κυρώσεις και γίνονται οι περαιτέρω ενέργειες που προ βλέπονται στο Παράρτημα ΙΓ'.
2. Το ύψος του επιβληθέντος διοικητικού προστίμου μειώνεται στο ήμισυ αν ο υπόχρεος εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτόν της σχετικής πράξης προβεί σε καταβολή του προστίμου. Η καταβολή αυτή συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παραίτηση του υπόχρεου από κάθε δικαίωμα προσβολής ή αμφισβήτησης της πράξης επιβολής προστίμου.
3. Αν σε διάστημα ενός έτους διαπιστωθεί ότι ο πωλητής έχει υποπέσει στην ίδια παράβαση του νόμου το πρόστιμο διπλασιάζεται. Αν αρχικώς προβλέπεται ως κύρωση η προσωρινή ανάκληση άδειας, τότε σε περίπτωση επανάληψης της παράβασης, επιβάλλεται η οριστική ανάκληση της άδειας, ανεξαρτήτως του χρόνου τέλεσης της επαναληπτικής παράβασης.
4. Η άδεια ανακαλείται προσωρινά για έξι (6) μήνες, εφόσον σε διάστημα δύο (2) ετών, ο δικαιούχος πωλητής υποπέσει σε οποιαδήποτε παράβαση του νόμου για πάνω από τέσσερις (4) φορές. Αν έχει υποπέσει σε διάστημα δύο (2) ετών σε τέσσερις (4) παραβάσεις, η Υπηρεσία που καταχώρησε και βεβαίωσε την τελευταία παράβαση ενημερώνει εγγράφως τον δικαιούχο για τις επιπτώσεις της επιπλέον παράβασης.
5. Οι κυρώσεις που επιβάλλονται δυνάμει του νόμου, δεν θίγουν ειδικότερα διοικητικά πρόστιμα που επιβάλλονται από τα αρμόδια όργανα για παραβάσεις των κανόνων εμπορίας και διακίνησης προϊόντων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία ή ειδικότερα μέτρα και κυρώσεις που επιβάλλονται από την κείμενη νομοθεσία περί αντιμετώπισης παρεμπορίου , φοροδιαφυγής, ασφάλειας τροφίμων, θεμάτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ως και την ισχύουσα νομοθεσία αρμοδιότητας των Υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Το άρθρο 19 του ν. 4177/2013 εφαρμόζεται αναλογικά.
6. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται σε περίπτωση έλλειψης αδείας, για όλες τις κατηγορίες υπαίθριου εμπορίου μειώνονται στο ποσό των εκατό (100) ευρώ, εάν ο διοικούμενος προσκομίσει εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών στην ελεγκτική υπηρεσία έντυπο αδείας εν ισχύ κατά το χρόνο βεβαίωσης της παράβασης.

Άρθρο 20
Διαδικασία είσπραξης των διοικητικών προστίμων

1. Τα διοικητικά πρόστιμα βεβαιώνονται ταμειακά αφού παρέλθει άπρακτη η προθεσμία υποβολής προ δικαστικής προσφυγής ή αφού εκδοθεί απόφαση επ' αυτής που είτε απορρίπτει την προσφυγή είτε καθορίζει διαφορετικά το ύψος του προστίμου.
2. Τα διοικητικά πρόστιμα του παρόντος εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ, ν.δ. 356/1974, Α' 90) και αποδίδονται ανάλογα με το φορέα που επέβαλε το πρόστιμο ως εξής:
α. αν το πρόστιμο έχει επιβληθεί από όργανο Ο.Τ.Α., αυτό αποδίδεται κατά ποσοστό 100% στον Ο.Τ.Α. α' ή β' βαθμού, τα όργανα του οποίου επέβαλαν το πρόστιμο,
β. αν το πρόστιμο έχει επιβληθεί από τα ελεγκτικά όργανα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, αυτό εμφανίζεται κατά ποσοστό 100% στα έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού,
γ. αν το πρόστιμο έχει επιβληθεί από τα Κ.Ε.ΛΑ.Υ.Ε., αυτό εμφανίζεται κατά ποσοστό 100% στο φορέα συγκρότησης των εν λόγω κλιμακίων,
δ. σε κάθε άλλη περίπτωση, το πρόστιμο εμφανίζεται κατά ποσοστό 100% στα έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Τα ανωτέρω έσοδα μπορεί να αξιοποιούνται για την ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση, καθοιονδήποτε τρόπο των διενεργούμενων ελέγχων και την έγκυρη ενημέρωση και πληροφόρηση των πωλητών υπαίθριου εμπορίου, όπως έξοδα μετακίνησης, διοργάνωση σεμιναρίων, έκδοση πληροφοριακού υλικού κ.λπ.

Άρθρο 21
Ποινικές κυρώσεις

1. Όποιος χωρίς άδεια ασκεί εμπορική δραστηριότητα βιομηχανικών προϊόντων τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών.

Άρθρο 22
Πληροφοριακό Σύστημα

1. Για την ορθή παρακολούθηση των χορηγούμενων αδειών υπαίθριου εμπορίου, την ανανέωση των στοιχείων αυτών, των διενεργούμενων ελέγχων και την επιβολή και είσπραξη των προστίμων τηρείται ηλεκτρονική βάση δεδομένων. Ως ηλεκτρονική βάση, που θα χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, ορίζεται το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης (ΟΠΣΠΑ).
2. Κάθε ισχύουσα, έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, άδεια πωλητή υπαίθριου εμπορίου και κάθε νέα άδεια που εκδίδεται καταχωρίζεται στο ΟΠΣΠΑ. Για το λόγο αυτόν οι αδειούχοι υπαίθριου εμπορίου (λαϊκών αγορών, στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου) υποχρεούνται να προσέρχονται στους δήμους μόνιμης κατοικίας τους, προκειμένου να απογραφούν και να τους αποδοθεί νέο έντυπο άδειας. Για αδειούχους λαϊκών αγορών αρμοδιότητας Περιφέρειας Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, οι αδειούχοι προσέρχονται στις οικείες Διευθύνσεις Λαϊκών Αγορών.
3. Οι Εκθέσεις Ελέγχου και τα επιβληθέντα πρόστιμα καταχωρίζονται αμελλητί από τους αρμόδιους προς τούτο υπαλλήλους στο ΟΠΣΠΑ.
4. Τα στοιχεία που τηρούνται υποχρεωτικά, οι έχοντες δικαίωμα πρόσβασης στο ΟΠΣΠΑ, τα στοιχεία που πρέπει να φέρουν οι αδειούχοι, το πρόγραμμα απογραφής και οι σχετικές προθεσμίες ανά περιφέρεια, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια, θέμα που αφορά στην οργάνωση και λειτουργία του ΟΠΣΠΑ, ρυθμίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Εσωτερικών. Μετά το πέρας των προθεσμιών που θα τεθούν με την ανωτέρω απόφαση, οι άδειες που δεν έχουν καταχωρισθεί στο ΟΠΣΠΑ, παύουν να ισχύουν μέχρι την ηλεκτρονική καταγραφή τους και δεν παρέχουν δικαίωμα άσκησης της αντίστοιχης δραστηριότητας. Σε περίπτωση εκπρόθεσμης καταχώρισης επιβάλλεται από την αρχή που προβαίνει στην καταγραφή πρόστιμο ύψους εκατό (100) ευρώ.

Άρθρο 23
Επιτροπή ελέγχου τήρησης όρων κανονισμού λειτουργίας εμποροπανήγυρης

Συγκροτείται, με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου , τριμελής Επιτροπή αποτελούμενη από Δημοτικούς Συμβούλους, έργο της οποίας θα είναι ο έλεγχος της ορθής εγκατάστασης των δικαιούχων, της τήρησης των όρων του παρόντος κανονισμού, του ελέγχου των εγκρίσεων συμμετοχής και της απομάκρυνσης των άνευ εγκρίσεων συμμετοχής πωλητών από την εμποροπανήγυρη , η παραχώρηση θέσεων στους ενδιαφερομένους μετά από κλήρωση. Καθήκον της επιτροπής θα είναι η παρακολούθηση και εν γένει η διαχείριση της πανηγύρεως. Η Επιτροπή υποχρεούται να συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα, να εισηγείται προτάσεις, να επιλαμβάνεται οποιοδήποτε θέμα προκύψει στη διάρκεια της πανηγύρεως που δεν προβλέπεται από την κανονιστική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, να διενεργεί τακτικούς ελέγχους στους χώρους της πανηγύρεως για τη διαπίστωση της καλής και ομαλής λειτουργίας . (Άρθρο 70 Ν.3852/2010 Επιτροπές του δημοτικού συμβουλίου -1. Το δημοτικό συμβούλιο με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του μπορεί να συγκροτεί επιτροπές για την επεξεργασία και εισήγηση θεμάτων της αρμοδιότητάς του-)

Ορίζουμε μέλη της επιτροπής τους Δημοτικούς Συμβούλους τους κάτωθι κ. κ. :

α) .................... β) .................. και γ) .................με αναπληρωτές αυτών οι κ. κ. α).....................β) ................... και γ) .................

Άρθρο 24
ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Η με αριθμό 3/16-03-2018 Απόφαση του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Αρμενοχωρίου περί σύμφωνης γνώμης για τη διοργάνωση της εμποροπανηγύρεως τηρούμενων όλων των κανονισμών που επιβάλει η νομοθεσία για τις εμποροπανηγύρεις και με την οποία αιτείται έξι -6- παράγκες δωρεάν στο χώρο της εμποροπανηγύρεως για τους Συλλόγους της Τοπικής Κοινότητας .
Η με αριθμό 6028/18/807479/24-04-2018 γνωμοδότηση σχετικά με την κυκλοφοριακή επίπτωση από τη λειτουργία της εμποροπανηγύρεως στην Τ.Κ. Αρμενοχωρίου σύμφωνα με την οποία συνηγορεί για την τέλεση της εμποροπανηγύρεως με την προϋπόθεση να υπάρχει επαρκής φωτισμός κατά τις νυχτερινές ώρες και επαρκής χώρος στάθμευσης για τα οχήματα εκτός οδοστρώματος.

Άρθρο 25
ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Ο κανονισμός αυτός συντάχθηκε για την εύρυθμη λειτουργία της εμποροπανήγυρης σύμφωνα με την παρ. 16 του άρθρου 59 του παρόντος νόμου: "16. Για όλες τις υφιστάμενες κατά τη δημοσίευση του παρόντος αγορές του άρθρου 38 ο οικείος δήμος εκδίδει με απόφαση δημοτικού συμβουλίου εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του N. 4497/2017 Κανονισμό Λειτουργίας εναρμονισμένο με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, τον οποίο κοινοποιεί στην οικεία Περιφέρεια. Σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης αυτής τα αρμόδια όργανα υπέχουν πειθαρχική ευθύνη, όπως ορίζεται στο ν. 3852/2010 (Α'87).
Υπερισχύει δε κάθε άλλης αντίθετης με αυτόν διάταξης.

Άρθρο 26
ΙΣΧΥΣ

Η ισχύς του κανονισμού αυτού αρχίζει με την έγκριση του από το Δημοτικό Συμβούλιο μέχρι τροποποιήσεώς ή καταργήσεώς της και είναι υποχρεωτική για όλους γενικά τους συναλλασσόμενους.
Καταργείται δε κάθε προηγούμενος.
Η παρούσα να δημοσιευτεί κατά το πλήρες κείμενο στο δηµοτικό κατάστηµα , στην ιστοσελίδα του Δήμου και περίληψη αυτής σε µία ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα. Να κοινοποιηθεί στην Περιφέρεια σύμφωνα με το άρθρο 38 παρ.1 του Ν.4497/2017 για ενέργειές της.

Β) Τον ορισμό των κ.κ. Νικόλαου Δούμτση, Αντιδημάρχου Φλώρινας, Θεόδωρου Δημόπουλου, Αντιδημάρχου Φλώρινας και Κωνσταντίνου Τριανταφυλλίδη, Αντιδημάρχου Φλώρινας, με αναπληρωτές τους, τους κ.κ. Δημήτριο Θεοφανίδη, Σωτήριο Τσορμπάρη και Νικόλαο Αλεξιάδη, Δημοτικούς Συμβούλους, ως μέλη της τριμελούς Επιτροπής ελέγχου τήρησης όρων κανονισμού λειτουργίας εμποροπανήγυρης Τ.Κ. Αρμενοχωρίου Δήμου Φλώρινας, για το έτος 2018, σύμφωνα με το άρθρο 23 του παραπάνω κανονισμού.

11082016 2

Δήμος Φλώρινας

Μεγάλου Αλεξάνδρου 97

Φλώρινα, ΤΚ 53100

Τηλ. Κέντρο 23853 51000